Бесплатные шаблоны Joomla

Організація виробничого навчання та виробничої практики

 
Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників високого рівня професійної компетентності, здатних до діяльності, сповненої інтелектуального і творчого змісту, спонукає до удосконалення виробничого навчання – невід’ємної складової  підготовки кваліфікованих робітників.   

Концептуальні положення щодо організації виробничого навчання у ПТНЗ знайшли відображення у Законах України „Про освіту” (1991), „Про професійно-технічну освіту” (1998), Національній доктрині розвитку освіти (2002), Концепції професійної освіти України (1991), Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні (2004), Положенні про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (2006), Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (1999). Водночас динамічна структура професійної діяльності кваліфікованих робітників потребує підвищення рівня їх конкурентоспроможності й мобільності на ринку праці, а отже інноваційних підходів до організації виробничого навчання і виробничої практики учнів.  

Виробниче навчання в ДНЗ «Дубенське ВХПТУ»  ґрунтується на принципах педагогіки, демократизму, спільній діяльності педагогів, учнів, батьків, колективів підприємств і регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 року № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно – технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами та доповненнями.

Виробниче навчання здійснюється згідно з перспективним планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік. Орієнтовними документами, що регулюють виробниче навчання є:            

  • Навчальний план

  • Навчальні програми

  • Поурочно – тематичний план

  • План виробничого навчання

  • Перелік навчально – виробничих робіт.

З метою забезпечення правильної організації виробничого навчання майстрами розробляються інструкційно – технологічні картки.  Практична підготовка проводиться у навчально-виробничих майстернях, навчальних лабораторіях, навчально – виробничих підрозділах, а також на робочих місцях. 

Форми організації виробничого навчання обираються довільно майстрами з урахуванням сучасних освітніх технологій, регіонального компоненту та вимог роботодавців. У процесі виробничого навчання учні вирішують різноманітні виробничі завдання, спрямовані на вироблення певних навичок і вмінь, що стануть у потребі учням у майбутній роботі. Система виробничого навчання, будується на принципі групування окремих частин, елементів змісту виробничого навчання та послідовності їх вивчення. Проблемна побудова виробничого навчання активізує мислення учнів. Його мета – не просто дати інформацію для запам'ятовування, а поставити навчальну проблему, максимально наближену до виробництва, зіткнення з якою створить проблемну ситуацію.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Робочі місця учнів відповідають вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії. Заняття у майстернях поєднуються з навчанням на виробництві. Його мета – засвоєння прогресивних технологічних процесів і перейняття досвіду передових працівників. При навчанні на виробництві учні набувають професійної самостійності, практичного досвіду. Вони знайомляться з правилами поведінки і внутрішнього розпорядку на підприємстві, з життям трудових колективів. Майстер попередньо знайомиться з технологічним процесом і добирає роботи, максимально наближені до тем програми. Навчання у складі бригад кваліфікованих робітників дозволяє досягнути найкращих результатів, оскільки учні швидко освоюють всі види робіт, поповнюють професійні знання і набувають виробничих навичок.

Старший майстер
Скаковський В.Л.

Login Form

Free business joomla templates

joomla3x